Ślesin, dnia 15.11.2012 r.

BZB.6720.34.2009.2012

 

  

                                                              OBWIESZCZENIE

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r.,
poz. 647), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Nr 236/XXII/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 stycznia 2009r., zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 grudnia 2012r. do 21 stycznia 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, pok. 12,  w godz. od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, w sali konferencyjnej o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2013r. Uwagi do prognozy należy
składać ustnie do protokołu, na piśmie lub pocztą elektroniczną do Burmistrza Miasta
i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, adres e-mail: budownictwo@slesin.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego  2013r.

 

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtysi  Sołectw Gminy Ślesin i Przewodniczący Osiedli m. Ślesin

     (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin