SOR.2110.1.2013

 

Ślesin, dnia 11.03. 2013r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

Nazwa stanowiska:      stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

       I.            Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1.     Wymagania niezbędne:

-      obywatelstwo polskie,

-      ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-      nieposzlakowana opinia,

-      wykształcenie wyższe, preferowane budownictwo lub administracja,

-      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

-      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

-      znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań wykonywanych             na stanowisku, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985r. –       o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.         Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy                   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

2.     Wymagania dodatkowe:

-      znajomość obsługi komputera – Microsoft Office /Word, Excel/,

-      umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce,

-      umiejętność czytania i analizy dokumentacji planistycznej, projektowej i geodezyjnej,

-      prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu / praca w terenie/,

-      znajomość języka angielskiego,

-      umiejętność pracy w zespole,

-      umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

-      uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

-      samodzielność, kreatywność i komunikatywność.

 

    II.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. budownictwa                                        i zagospodarowania przestrzennego:

1.     realizacja przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie należącym do kompetencji Gminy,

2.     wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3.     wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4.     prowadzenie spraw z zakresu zamówień na roboty i usługi budowlane, remontowe niewymienione w zakresie zadań zamówień publicznych stanowiska ds. zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji,

5.     prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami,

6.     kontrola realizacji umów oraz prac inwestycyjnych i ich koordynacja                    w zakresie wszystkich zamówień publicznych,

7.     prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazem rzeczowym akt,

8.     przekazywanie do archiwum urzędu akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją kancelaryjną,

9.     wykonywanie innych prac i poleceń służbowych zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, związanych z zakresem działania stanowiska pracy.

 

 III.            Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku /brak podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych, sanitariat nie dostosowany           do potrzeb osoby niepełnosprawnej/,

2.     praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin,

3.     czas pracy: pełny wymiar czasu pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

4.     bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy.

 

  IV.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy            w Ślesinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,                       w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

     V.            Wymagane dokumenty:

1.     wypełniony kwestionariusz w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodny z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

2.     list motywacyjny /podanie/,

3.     życiorys /CV/ z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

4.     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

7.     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.     oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

11. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

12. spis wszystkich dokumentów.

13. wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 

  VI.            Termin i miejsce składania dokumentów:

1.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze                       ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego” osobiście                       w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w sekretariacie pokój nr 107  lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie                           ul. Kleczewska 15,  62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie 22.03.2013r. do godz. 1300.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w  Ślesinie.

2.     Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

VII.            Inne informacje:

1.     Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie           do drugiego etapu naboru – selekcji końcowej,

2.     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta  i Gminy w Ślesinie.

3.     Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana  do służby przygotowawczej na okres do 3 miesięcy, zakończonej egzaminem.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                        (-) Mariusz Zaborowski