Ślesin, dn. 16.05.2013 r.

BNK.6840.5.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

„BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2013 r. o godz. 9:00 (wtorek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (sala konferencyjna).

 

 

l.p

 

Położenie

nieruchomości

   Oznaczenie

nieruchomości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomościw zł

Powierzchnia

w ha

Wadium w zł

1.

Ślesin

os. Północ

1300

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

 

-w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych

47.000,00

+ podatek VAT

0,1117

2.350,00

2.

obręb

Smólniki

143

KN1N/000

63120/0

działka rolna i leśna:

- lasy LsVI – 3,36 ha

- nieużytki - 1,62 ha

- w nieobowiązującym planie zagospod. przestrzennego Gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym i leśnym

152.000,00

4,9800

7.600,00

3.

Szyszyńskie Holendry

73/4

KN1N/000

43145/5

działka gruntu  

niezabudowana

- w nieobowiązującym planie zagospod. przestrzennego Gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

92.600,00

0,6634

4.630,00

4.

Szyszyńskie Holendry

77/7

KN1N/000

43145/5

działka gruntu  

niezabudowana

- w nieobowiązującym planie zagospod. przestrzennego Gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym 

48.500,00

0,3371

2.425,00

5.

obręb Sławęcinek

107/11

KN1N/000

44839/4

działka rolna:

- grunty orne RIVa –

   0,70 ha

- grunty orne RIVb –

  0,13ha

- w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

31.200,00

0,8300

1.560,00

6.

obręb Sławęcinek

118/9

KN1N/000

44839/4

działka rolna:

- grunty orne  RV -

   0,77 ha

- łąki trwałe ŁIV -  

  0,12 ha

- w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

26.200,00

0,8900

1.310,00

7.

obręb Sławęcinek

 

119/6

KN1N/000

44839/4

działka rolna:

- grunty orne RIVb-

  0,07 ha

- grunty orne RV -

  1,05 ha

- w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

33.000,00

1,1200

1.650,00

 

 

 

 

8.

obręb Sławęcinek

 

122/1

KN1N/000

44839/4

działka rolna:

- grunty orne RIVb-

  0,51 ha

- grunty orne RV -

   0,19 ha

- w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

20.600,00

0,7000

1.030,00

9.

obręb Sławęcinek

 

125/1

KN1N/000

66780/5

działka rolna:

- łąki trwałe ŁIV  -

  0,54 ha

Brak dostępu do drogi publicznej.

- w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

14.000,00

0,5400

700,00

10

obręb Sławęcinek

 

125/3

KN1N/000

66780/5

działka rolna:

- grunty orne RIVb-

  0,15 ha

- łąki trwałe ŁIV -     

   0,12 ha

- w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

8.000,00

0,2700

400,00

           

 

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 5% ceny netto w kasie tut. urzędu lub na  konto Gminy Ślesin, Bank Spółdzielczy w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553, w takim terminie, by kwota wadium znalazła się na podanym koncie do dnia 20.06.2013 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

2.      Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3.      Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie uwierzytelnioną kopię.

4.      Opłaty związane z kupnem nieruchomości ponosi nabywca.

5.      Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.”

 

 

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin     

                                                                                              /-/ Mariusz Zaborowski