URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 


Ślesin, dn. 09.09.2013 r.

BNK.6840.7.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2013 r. o godz. 9:00 (wtorek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (sala konferencyjna).

 

 

l.p

 

Położenie

nieruchomości

    Oznaczenie

nieruchomości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości

 

Uwagi

Cena

nieruchomości

w zł

Powierzchnia

w ha

Wadium w zł

1.

Ślesin

os. Północ

1300

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

 

w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych

Przetarg I

25.06.2013 r.

 

Przetarg II

22.08.2013 r.

33.000,00

+ podatek VAT

0,1117

1.650,00

2.

Szyszyńskie Holendry

73/4

KN1N/000

43145/5

działka gruntu  

niezabudowana

w nieobowiązującym planie zagospod. przestrzennego Gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

Przetarg I

25.06.2013 r.

Przetarg II

22.08.2013 r.

75.000,00

0,6634

3.750,00

3.

Szyszyńskie Holendry

77/7

KN1N/000

43145/5

działka gruntu  

niezabudowana

w nieobowiązującym planie zagospod. przestrzennego Gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym 

Przetarg I

25.06.2013 r.

Przetarg II

22.08.2013 r.

38.000,00

0,3371

1.900,00

4.

obręb Sławęcinek

 

125/1

KN1N/000

66780/5

działka rolna:

- łąki trwałe ŁIV  -

  0,54 ha

Brak dostępu do drogi publicznej.

w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

Przetarg I

25.06.2013 r.

 

Przetarg II

22.08.2013 r.

14.000,00

0,5400

700,00

5.

obręb Sławęcinek

 

125/3

KN1N/000

66780/5

działka rolna:

- grunty orne RIVb - 0,15 ha

- łąki trwałe ŁIV -    

   0,12 ha

w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

Przetarg I

25.06.2013 r.

 

Przetarg II

22.08.2013 r.

8.000,00

0,2700

400,00

6.

Ślesin

 os. Północ

327/7

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

Przetarg I

23.07.2013 r.

 

7.000,00

+ podatek VAT

0,0236

350,00

7.

Ślesin

os. Północ

327/8

KN1N/000

25029/4

działka gruntu  

niezabudowana

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

Przetarg I

23.07.2013 r.

 

15.500,00

+ podatek VAT

0,0522

775,00

8.

Ślesin

os. Północ

330/3

KN1N/000

61569/5

działka gruntu  

niezabudowana

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina teren zabudowy mieszkaniowej

Przetarg I

23.07.2013 r.

 

3.950,00

+ podatek VAT

0,0133

197,50

9.

Licheń Stary

ul.Graniczna

191/5

KN1N/000

31501/2

- działka gruntu  

niezabudowana

- działka zostanie  

obciążona   

 służebnością

drogową na rzecz  

 sąsiednich działek

- w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Licheń Stary teren zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych

- nad działką przebiega linia średniego napięcia

Przetarg I

23.07.2013 r.

 

35.000,00

+ podatek VAT

0,1300

1.750,00

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 5% ceny netto w kasie tut. urzędu lub na  konto Gminy Ślesin, Bank Spółdzielczy w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553, w takim terminie, by kwota wadium znalazła się na podanym koncie do dnia 10.10.2013 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
  2. Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin może odstąpić od zawarcia umowy,
    a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie uwierzytelnioną kopię.
  4. Opłaty związane z kupnem nieruchomości ponosi nabywca.
  5. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.
  6. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów,
    ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staranie nabywcy.