W związku z art. 232 ust 2 oraz ust 3 ustawy o odpadach (Dz.U z 2013 r. poz. 21, ze zm.)
„Zezwolenia za zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia informację życie niniejszej ustawy” przekazujemy informację Starostwa Powiatowego w Koninie w przedmiotowej sprawie.