Zarządzenie Wewnętrzne nr 46/2004

          Burmistrza Miasta i  Gminy Ślesin z dnia 31 grudnia 2004 r.

 

 

 

w sprawie:

                   powołania Komisji dla przeprowadzenia inwentaryzacji

                   inwestycji w toku na 31 grudnia 2004 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ustala się, co następuje:

 

 

                                                       § 1

 

Powołuje się Komisję w składzie:

1)     Ptak Maciej                    - przewodniczący komisji,

2)     Jaskulski Paweł              - członek

3)     Żabierek Małgorzata      - członek

 

 

                                                       § 2

 

Komisja przeprowadzi inwentaryzację rozpoczętych inwestycji, które nie zostały ukończone na dzień 31 grudnia 2004 r.

 

 

                                                      § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                             /-/ Jan Niedźwiedziński