ZARZĄDZENIE  Nr 2 I /05

                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

                                               z dnia 4 marca 2005 r.

w sprawie organizacji stałego dyżur Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin   
                    na  czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i  

                    wojny.

    Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r.  poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów zarządza się co następuje:

 

                                                    § 1.


Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny  w gminie,  ustala się stały dyżur  Burmistrza.

 

                                                           § 2.


Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Sekretarza Miasta i Gminy Pana  Mariusza Zaborowskiego.

                                                                                                        

 

                                                             § 3.


 
Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru  Burmistrza,  określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                                  § 4.


Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru  Burmistrza oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Panu Władysławowi Kocajowi.
                        

 

                                                          § 5.


Zobowiązuje się Sekretarza Miasta i Gminy Pana Mariusza  Zaborowskiego do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru :

 1/ pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,

2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami,

3/ sprzętu i materiałów biurowych,

4/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

 

                                                § 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                           /-/ Jan Niedźwiedziński