Zarządzenie nr 3/I/2005

 Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie

z dnia 11.03.2005 r.

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nadaję: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

 

§ 1

 

Nadaje się Urzędowi Miasta i Gminy w Ślesinie Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Ślesin.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr 188/XXI/00 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ślesin.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                     /-/ Jan Niedźwiedziński