ZarządzenieNr5/I /2005                                                                                                          

                                  Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

                                        z dnia  29 kwietnia 2005r

 

 

 

W sprawie :

                     Wyboru ofert na realizację zadania  z zakresu  

                      Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu - „ Szkolenie

                     sportowe dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć  

                      sportowych o charakterze masowym w różnych

                     dyscyplinach sportowych „

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje :

 

                                                               § 1 .

 

W celu realizacji zadania „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych o charakterze masowym w różnych dyscyplinach sportowych „                 p r z y z n a j ę dotację celową dla :

 

1) Ludowego Klubu Sportowego w Ślesinie -   97.500,00 zł.- , słownie : dziewięćdziesiąt

    siedem tysięcy  pięćset złotych .

 

2)Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „STRAŻAK”                                                            

 

   w Licheniu  Starym- 55.000,00 zł.- , słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

 

3) Klubu Sportowego „FENIKS” w Lubomyślu – 30.000,00  zł.- , słownie : trzydzieści

    tysięcy złotych .

 

4) Uczniowskiego Klubu Sportowego „DELFIN” w Ślesinie – 37.500,00 zł.- , słownie :

    trzydzieści siedem  tysięcy pięćset  złotych .

 

                                                              § 2 .

 

Powierzenie, wsparcie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

nastąpi na podstawie umów zawartych między  podmiotami wymienionymi w § 1             a Burmistrzem Miasta i Gminy w Ślesinie .

 

                                                             § 3 .

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie .

 

                                                             § 4 .

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                          /-/ Jan Niedźwiedziński