Zarządzenie Nr  8/I / 2005

                                    Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

 

                                    z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji

                                    Egzaminacyjnej

                                    Dla P.Honoraty Brzęczkowskiej – nauczycielki Zespołu Szkolno –

                                    Przedszkolnego w Ślesinie   

                                    na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art.9g ust. 2 oraz art.91 d pkt 2 Karty Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r Dz.U.Nr 118 , poz.1112 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin z a r z ą d z a  co następuje :

 

                                                                  & 1

 

I.                    Powołuję Komisję egzaminacyjną w następującym składzie :

 

1.      P.Władysław Kocaj – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  - jako jej przewodniczący .

2.      P.Tadeusz Dubowicz  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3.      P.Iwona Nowacka – dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie

4.      P.Bożena Staszak – ekspert w zakresie nauczania początkowego

5.      P.Aurelia Jarka– ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego

6.      P.Lilla Jaworska -  przedstawiciel  ZNP Zarząd Oddziału w Ślesinie

 

 

II.                 Ustalam regulamin postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

            kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego –

            załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

 

                                                            & 2 .

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .