ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/I/2005

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 18.08.2005 roku

 

 

w sprawie objęcia przez Gminę Ślesin udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z § 2 Uchwały Nr 92/VII/03 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad obejmowania nowych udziałów przez Burmistrza Miasta
i Gminy Ślesin w kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o.
z siedzibą w Kaliszu:

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Gmina Ślesin obejmuje udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu, które zostają pokryte wkładem niepieniężnym
w postaci urządzeń elektroenergetycznych służących oświetleniu ulicznemu w m. Wierzelin -nr stacji 70607 o łącznej wartości brutto 48.538,59 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 59/100).

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zalecam kierownikowi Referatu Budownictwa.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.