Zarządzenie Nr  14/ I / 2005                                                                                               Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

 

z dnia  1 września  2005  roku

w sprawie powołania komisji konkursowej  na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Ignacewie

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm. / i art. 36a ust. 5 w związku z art.5c  pkt.. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  / tj.. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami /   – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin uchwala, co następuje:        

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  szkoły  podstawowej w  Ignacewie zwanej dalej Komisją.

                                                           §  2

W skład Komisji wchodzą:

I  trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę  lub placówkę w osobach

1.       P. Władysław  Kocaj

2.       P. .Mariusz Zaborowski  

3.       P. Irena  Pałaszyńska 

 

II trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach

1.       P. Tadeusz  Dubowicz

2.       P . Maria Mazurek

   3.    P.  Barbara Dębowska

III dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej:

  1. P .Mariola Szczepankiewicz
  2. P. Elżbieta Sztobska

IV dwóch przedstawicieli  Rodziców- Rady Rodziców :

1.      P. Marzena Kucharska

2.      P. Jolanta Lizik

V  jeden przedstawiciel  zakładowych organizacji związkowych:

   Związku Nauczycielstwa Polskiego  P. Lilla Jaworska

 

                                                           §  3

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel organu prowadzącego                  P. Władysław Kocaj –  z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

§  4

Wykonanie  powierza się sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Ślesin  - P. .Mariuszowi Zaborowskiemu .

 

                                                           §  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.