Zarządzenie nr 15/I/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 02.09.2005 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 

Na podstawie art. 48 ust.1-4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 92, poz. 767) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządza co następuje:

 

 

§1

 

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Jan Niedźwiedziński