ZARZĄDZENIE   NR 18/I /05 

 

BURMISTRZA  MIASTA  I   GMINY  ŚLESIN   Z  DNIA 23 WRZEŚNIA  2005  ROKU

 

w  sprawie:

                  zmian budżetu.

 

             Na  podstawie  art. 128  ust. 1  pkt 1, oraz art. 58  ust.1  ustawy  z  dnia 26 listopada  1998  roku o  finansach publicznych / tekst jednolity/  Dz. U. z   Nr 15, poz.148 ze zmianami ,   

Burmistrz  Miasta  i  Gminy   Ślesin   z a r z ą d z a ,   co  następuje;

 

§  1

W uchwale Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku zmienionej uchwałami Nr 260/XXVIII/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2005 roku, Nr 261/XXIX/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 sierpnia 2005 roku

dokonuje  następujących zmian :

 

1.      § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Uchwala się dochody gminy w wysokości                                29.635.640,57

  w tym :

1.      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

             z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                      

                                                                                                               2.310.070,00                

         2.   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

          bieżących gmin                                                                          451.355,00     

   3.    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                             7.000,00                       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach „

 

  2.   § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  :

        „Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości                    37.335.479,13                                       

          w tym :

           1.  wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                 rządowej                                                                                 2.310.070,00

           2.  wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin             451.355,00         

     3 . wydatki realizowane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                              7.000,00 

      zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej  po zmianach „

  

 

  3.  W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy

        Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku dokonuje się następujących zmian:

 

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                                         39.618,00

 

                                                   z a d a n i a    z l e c o n e

 

            Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony        

                                  prawa oraz sądownictwa                                                         39.618,00

 

 

 

-         2 –

 

 

                       75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                                  § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                                     zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                                     zadań zleconych gminie ustawami                                        16.204,00 

                    

                      75108 – wybory do Sejmu i Senatu

                                  § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                                     zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                                     zadań zleconych gminie ustawami                                        23.414,00

 

 

 

 zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych  o  kwotę                               39.618,00

 

 

                                                    z a d a n i a    z l e c o n e

 

  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

                       prawa oraz sądownictwa                                                         39.618,00

 

             75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                            2.600,00

                        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                     5.740,00

                        § 4300 zakup usług pozostałych                                                  7.514,00

                        § 4410 podróże służbowe krajowe                                                 350,00

             75108 – wybory do Sejmu i Senatu

                        § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       15.300,00

                        § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                            1.160,00

                        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                     4.113,74

                        § 4300 zakup usług pozostałych                                                  2.502,00

                        § 4410 podróże służbowe krajowe                                                 338,26  

 

                                                       

 

                                                                          §  2        

 

           Zarządzenie obowiązuje  z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

               do zarządzenia Nr 18/I/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia

               23 września 2005 roku w sprawie : zmian budżetu.

 

 

 

                                                       W związku z otrzymaniem kart zmian

  z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie Nr:

-         DKN –580-8/05 z dnia 23 sierpnia 2005 roku na kwotę –8.114,00,

-         DKN –680-7/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku na kwotę- 8.114,00,

-         DKN-680-9/05 z dnia 02 września 2005 roku na kwotę-1.590,00,

-         DKN-680-10/05 z dnia 06 września 2005 roku na kwotę- 6.500,00,

-         DKN-580-14/05 z dnia 21września 2005 roku na kwotę –15.300,00,

 

i faktem , iż w w/w okresie  nie odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin wprowadzono te kwoty do budżetu,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.