ZARZĄDZENIE   NR 19/I /05 

 

BURMISTRZA  MIASTA  I   GMINY  ŚLESIN   Z  DNIA 30  WRZEŚNIA  2005  ROKU

 

w  sprawie:

                  zmian budżetu.

 

             Na  podstawie  art. 128  ust. 1  pkt 1, oraz art. 58  ust.1  ustawy  z  dnia 26 listopada  1998  roku o  finansach publicznych / tekst jednolity/  Dz. U. z   Nr 15, poz.148 ze zmianami ,   

Burmistrz  Miasta  i  Gminy   Ślesin   z a r z ą d z a ,   co  następuje;

 

§  1

W uchwale Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku zmienionej uchwałami Nr 260/XXVIII/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2005 roku, Nr 261/XXIX/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 sierpnia 2005 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 18/I/05 z dnia 23 września 2005 roku

dokonuje  następujących zmian :

 

1.      § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Uchwala się dochody gminy w wysokości                                29.655.480,57

  w tym :

1.      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

             z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                      

                                                                                                               2.310.070,00               

         2.   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

          bieżących gmin                                                                          471.195,00     

   3.    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                             7.000,00                       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach „

 

  2.   § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  :

        „Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości                    37.355.319,13                                       

          w tym :

           1.  wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                 rządowej                                                                                 2.310.070,00

           2.  wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin             471.195,00

     3 . wydatki realizowane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                              7.000,00 

      zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej  po zmianach „

  

 

  3.  W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy

        Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku dokonuje się następujących zmian:

 

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                                         19.840,00

 

                                                   z a d a n i a     w ł a s n e

 Dział  852  -  Pomoc społeczna                                                                          19.840,00

 

            85295 – pozostała działalność

                       § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

                                    na realizację własnych zadań bieżących gmin                19.840,00

-         2 –

 

 zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych  o  kwotę                               19.840,00

 

                                                    z a d a n i a    w ł a s n e

 

 Dział  852  -  Pomoc społeczna                                                                          19.840,00

 

            85295 – pozostała działalność

                       § 3110 świadczenia społeczne                                                      19.840,00

 

Ponadto dokonuje  następujących przeniesień między paragrafami:

 

 

 Dział  801  -  Oświata  i  wychowanie 

 

zmniejsza się                 zwiększa się

                     80195    - pozostała działalność

                                   §  4170  wynagrodzenia bezosobowe        4.800,00                        --

                                   §  4300 zakup usług pozostałych                    --                          4.800,00

-----------------------------------------------

                                                                                                      4.800,00                    4.800,00             

 

        

         

                                                                §  2        

 

           Zarządzenie obowiązuje  z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

               do zarządzenia Nr 19/I/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia

               30 września 2005 roku w sprawie : zmian budżetu.

 

 

 

                                                       W związku z otrzymaniem karty zmian  od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3011-460/05 z dnia 22 września 2005 roku na kwotę –19.840,00

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” dokonuje zmiany wysokości dochodów i wydatków na 2005 rok.

Ponadto wystąpiła konieczność zmiany paragrafu na otrzymane środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcą, którzy zawierali umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy

z paragrafu 4170  do paragrafu 4300.

 

.