ZARZĄDZENIE   NR 20/I /05 

BURMISTRZA  MIASTA  I   GMINY  ŚLESIN 

   Z  DNIA 05 PAŹDZIERNIKA  2005  ROKU

 

w  sprawie:

                  zmian budżetu.

 

             Na  podstawie  art. 128  ust. 1  pkt 1, oraz art. 58  ust.1  ustawy  z  dnia 26 listopada  1998  roku o  finansach publicznych / tekst jednolity/  Dz. U. z   Nr 15, poz.148 ze zmianami ,   

Burmistrz  Miasta  i  Gminy   Ślesin   z a r z ą d z a ,   co  następuje;

 

§  1

W uchwale Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku zmienionej uchwałami Nr 260/XXVIII/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2005 roku, Nr 261/XXIX/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 sierpnia 2005 roku oraz

Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 18/I/05 z dnia 23 września 2005 roku,

Nr 19/I/05 z dnia 30 września 2005 roku

dokonuje  następujących zmian :

 

1.      § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Uchwala się dochody gminy w wysokości                                29.672.580,57

  w tym :

1.      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

             z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                      

                                                                                                               2.327.170,00               

         2.   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

          bieżących gmin                                                                          471.195,00     

   3.    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                             7.000,00                       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach „

 

  2.   § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  :

        „Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości                    37.372.419,13                                       

          w tym :

           1.  wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                 rządowej                                                                                 2.327.170,00

           2.  wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin             471.195,00         

     3 . wydatki realizowane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                              7.000,00 

      zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej  po zmianach „

  

 

  3.  W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy

        Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku dokonuje się następujących zmian:

 

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                                         17.100,00

 

                                                   z a d a n i a    z l e c o n e

 

            Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony        

                                  prawa oraz sądownictwa                                                         12.600,00

 

 

 

-         2 –

 

 

                       75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                                  § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                                     zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                                     zadań zleconych gminie ustawami                                        12.600,00 

                    

            Dział  852  - Pomoc  społeczna                                                                      4.500,00

 

                       85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

                                    niektóre świadczenia rodzinne

                                  § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                                     zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                            zadań zleconych gminie ustawami                                        4.500,00

           

 zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych  o  kwotę                               17.100,00

 

 

                                                    z a d a n i a    z l e c o n e

 

  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

                       prawa oraz sądownictwa                                                         12.600,00

 

             75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                        § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       12.600,00

                                                       

            Dział  852  - Pomoc  społeczna                                                                       4.500,00

 

                       85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

                                    niektóre świadczenia rodzinne

                                 § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne                             4.500,00

 

                                                                          §  2        

 

           Zarządzenie obowiązuje  z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

               do zarządzenia Nr 20/I/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia

               05 października 2005 roku w sprawie : zmian budżetu.

 

 

 

   W związku z otrzymaniem kart zmian z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie 

   Nr DKN-680-12/05 z dnia 03 października 2005 roku na kwotę -12.600,00 z przeznaczeniem

   na zryczałtowane diety członków komisji obwodowych w wyborach Prezydenta

   Rzeczypospolitej Polskiej oraz  kartą zmian  Wojewody Wielkopolskiego

   Nr FB.I-4.3011-479/05 z dnia 29 września 2005 roku na kwotę - 4.500,00 z przeznaczeniem

   na składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

   z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   , wprowadzono te kwoty do budżetu

   Zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy  Ślesin.