WYBORY ŁAWNIKÓW

na kadencję 2016 - 2019

 

Zgodnie z  ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku , poz. 133 z zm.) najpóźniej w październiku bieżącego roku Rada Miejska Gminy Ślesin powinna dokonać wyboru nowych ławników w głosowaniu tajnym.

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie  zgłosił zapotrzebowanie  na ławników z terenu miasta i gminy Ślesin w tegorocznych wyborach na kadencję 2016-2019:

- do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie 1 osoby,

- do Sądu Rejonowego w Koninie w liczbie ogółem 5, w tym 4 osoby do sądu pracy

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (2015 r.).

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Kto może być ławnikiem?


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Ławnikiem nie może być:


1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, powiatu, województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 roku Nr 121, poz. 693), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty o których mowa w art. 162 § 2-4 upusp.


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do wymienionego powyżej rozporządzenia i umożliwia ona uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.
Karta zgłoszenia składa się z trzech części:
- Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 upusp),
- Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sądzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),
- Część C – wypełniana przez przedstawicieli podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej.
Zgodnie z art. 162 § 2 upusp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
- informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212))


Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 upusp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 upusp.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6upusp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 upusp).

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art. 162 § 7 i § 8 upusp).

 

Wzór karty zgłoszenia na ławnika, wzory oświadczeń są  dostępne  w Biurze Obsługi Interesanta  w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników należy składać w Biurze  Rady Miejskiej Gminy Ślesin  - pokój nr 8  (tel. 63 2704011 wew.38) w godzinach pracy Urzędu, lub przesłać na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015r (decyduje data dostarczenia karty do Urzędu.