ZARZĄDZENIE NR 1/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

Z DNIA 27 STYCZNIA 2004 ROKU

 

 

w sprawie: wzoru pisma urzędowego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z  późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 27 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych (Dz. U nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustalam wzór pisma urzędowego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2004 roku.

 


                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                /-/ Jan Niedźwiedziński