ZARZĄDZENIE  NR 5/2004

BURMISTRZA  MISTA  I  GMINY  ŚLESIN

Z  DNIA 30 STYCZNIA 2004 ROKU

 

 

w  sprawie:  instrukcji  inwentaryzacyjnej  w Urzędzie Miasta  i  Gminy w Ślesinie.

 

 

 

          Na  podstawie  ustawy z  dnia  29  września  1994  roku  o  rachunkowości  (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 roku  Nr 76, poz. 694  z późniejszymi zmianami),  z a r z ą d z a  się,   co  następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala  się  instrukcję  inwentaryzacyjną  w celu  wprowadzenia  jednolitych  zasad  przeprowadzania  inwentaryzacji,  według  załącznika  do  niniejszego  zarządzenia.

 

 

§  2

 

Traci  moc  zarządzenie  Nr  135/2002  Burmistrza  Miasta i Gminy  Ślesin  z  dnia  27 września 2002 roku  w  sprawie  instrukcji  inwentaryzacyjnej  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w Ślesinie.

 

 

§  3

 

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Skarbnikowi  Miasta i  Gminy  Ślesin.

 

 

§  4

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                            /-/ Jan Niedźwiedziński