Zarządzenie Wewnętrzne  Nr 08/ 2004

Burmistrza Miasta i Gminy

 

 z dnia  01. 03. 2004 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na :

 

  Budowę wodociągu wiejskiego dla miejscowości: Biskupie, Różnowa, Sarnowa, Kolonia

  Sarnowa i Lizawy

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonym uproszczonym

Na podstawie  pkt. 5.1.8 „Podręcznika procedur zawierania umów na wykonanie robót” opracowanego na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi” przyjętej przez Komisję UE na posiedzeniu w dniu 10.11.1999r. / INSTRUKCJA SCR-SEC (1999) 1801/2 /zarządza się co następuje :

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do oceny i wyboru oferty w następującym składzie :

 

Maciej  Ptak                             - przewodniczący

Alicja Owczarska                     - sekretarz

członkowie :

Małgorzata Zabierek

Paweł Jaskulski

Krzysztof Kocaj

 

§ 2

Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ( spośród ofert złożonych ) dla powyższego

zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

 

§ 3

Komisja przetargowa będzie działać  zgodnie z  wytycznymi „Podręcznika procedur...”

i Instrukcjami dla Przewodniczącego Komisji Przetargowej, Sekretarza Komisji Przetargowej, głosujących członków Komisji Przetargowej oraz dokumentować swoje prace wg załączników 7-9 „Podręcznika procedur...”

§ 4

Każdy członek Komisji zobowiązany jest do złożenia Deklaracji Bezstronności  i Poufności  wg standardowego formatu Załącznika Nr 6 „Podręcznika procedur...”

 

§ 5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

 

2. Komisja zakończy prace z dniem podpisania umowy.

 

§ 6

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Powiadomienie zwycięzcy przetargu o wygraniu przetargu  nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokółu  z  Raportu z Przetargu i pozytywnej opinii ARIMR dotyczącej procedury przetargowej oraz przygotowaniu dokumentacji dotyczącej umowy na standardowym formacie powiadomienia – Załącznik Nr 11 „Podręcznika procedur...”

 

§ 8

 

Zobowiązuje się komisję do zachowania pełnej tajności prac.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                          /-/ Jan Niedźwiedziński