ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

Z DNIA 31 MARCA 2004 R.

 

 

 

W sprawie: powołania Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji  
                   
 Niejawnych.

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) i art. 18 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyznaczam kandydata na Pełnomocnika Ochrony Panią Aleksandrę Dobosiewicz i zobowiązuję do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbycie przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Ślesin.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                         /-/ Jan Niedźwiedziński