ZARZĄDZENIE   NR 21/I /05 

 

BURMISTRZA  MIASTA  I   GMINY  ŚLESIN

 

 

   Z  DNIA 21 PAŹDZIERNIKA  2005  ROKU

 

w  sprawie:

                  zmian budżetu.

 

             Na  podstawie  art. 128  ust. 1  pkt 1, oraz art. 58  ust.1  ustawy  z  dnia 26 listopada  1998  roku o  finansach publicznych / tekst jednolity/  Dz. U. z   Nr 15, poz.148 ze zmianami ,   

Burmistrz  Miasta  i  Gminy   Ślesin   z a r z ą d z a ,   co  następuje;

 

§  1

W uchwale Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku zmienionej uchwałami Nr 260/XXVIII/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2005 roku, Nr 261/XXIX/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 sierpnia 2005 roku 

Nr 268/XXX/05  z dnia 18 października 2005 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 18/I/05 z dnia 23 września 2005 roku, Nr 19/I/05 z dnia 30 września 2005 roku, Nr 20/I/05 z dnia 05 października 2005 roku , uchwałą Nr 268/XXX/05 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 października 2005 roku dokonuje się następujących zmian:

 

1.      § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Uchwala się dochody gminy w wysokości                                29.685.180,57

  w tym :

1.      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

             z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                      

                                                                                                               2.339.770,00               

         2.   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

          bieżących gmin                                                                        471.195,00     

   3.    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                             7.000,00                       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach „

 

  2.   § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie  :

        „Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości                    37.890.019,13                                       

          w tym :

           1.  wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                 rządowej                                                                                 2.339.770,00

           2.  wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin             471.195,00         

     3 . wydatki realizowane z budżetu państwa

          na podstawie porozumień                                                              7.000,00 

      zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej  po zmianach „

  

 

  3.  W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Nr 231/XXIV/05 Rady Miejskiej Gminy

        Ślesin z dnia 21 marca 2005 roku dokonuje się następujących zmian:

 

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                                         12.600,00

 

 

- 2 -

 

                                                   z a d a n i a    z l e c o n e

 

            Dział  751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony        

                                  prawa oraz sądownictwa                                                         12.600,00

 

                       75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                                  § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                                     zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                                     zadań zleconych gminie ustawami                                        12.600,00

                    

                     

 

 zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych  o  kwotę                               12.600,00

 

 

                                                    z a d a n i a    z l e c o n e

 

  Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

                       prawa oraz sądownictwa                                                         12.600,00

 

             75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                        § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      12.600,00

                                                       

 

                                                                          §  2        

 

           Zarządzenie obowiązuje  z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

               do zarządzenia Nr 21/I/05 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia

               21 października 2005 roku w sprawie : zmian budżetu.

 

 

                

   W związku z otrzymaniem kart zmian z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie 

   Nr DKN-680-15/05 z dnia 17 października 2005 roku na kwotę -12.600,00 z przeznaczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   na zryczałtowane diety członków komisji obwodowych w wyborach Prezydenta

   Rzeczypospolitej Polskiej oraz  kartą zmian  Wojewody Wielkopolskiego